Tử vi số học

TỬ VI THÁNG 9/2023 (ÂM LỊCH) của 12 con giáp

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1943 Tử vi tuổi Quý Mùi 1943 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Mùi 1943 Nữ mạng tháng 9/2023
1944 Tử vi tuổi Giáp Thân 1944 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Thân 1944 Nữ mạng tháng 9/2023
1945 Tử vi tuổi Ất Dậu 1945 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Dậu 1945 Nữ mạng tháng 9/2023
1946 Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 Nữ mạng tháng 9/2023
1947 Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 Nữ mạng tháng 9/2023
1948 Tử vi tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Tý 1948 Nữ mạng tháng 9/2023
1949 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949 Nữ mạng tháng 9/2023
1950 Tử vi tuổi Canh Dần 1950 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Dần 1950 Nữ mạng tháng 9/2023
1951 Tử vi tuổi Tân Mão 1951 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Mão 1951 Nữ mạng tháng 9/2023
1952 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 Nữ mạng tháng 9/2023
1953 Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 Nữ mạng tháng 9/2023
1954 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 Nữ mạng tháng 9/2023
1955 Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 Nữ mạng tháng 9/2023
1956 Tử vi tuổi Bính Thân 1956 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Thân 1956 Nữ mạng tháng 9/2023
1957 Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 Nữ mạng tháng 9/2023
1958 Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 Nữ mạng tháng 9/2023
1959 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 Nữ mạng tháng 9/2023
1960 Tử vi tuổi Canh Tý 1960 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Tý 1960 Nữ mạng tháng 9/2023
1961 Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 Nữ mạng tháng 9/2023
1962 Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 Nữ mạng tháng 9/2023
1963 Tử vi tuổi Quý Mão 1963 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Mão 1963 Nữ mạng tháng 9/2023
1964 Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 Nữ mạng tháng 9/2023
1965 Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 Nữ mạng tháng 9/2023
1966 Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 Nữ mạng tháng 9/2023
1967 Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 Nữ mạng tháng 9/2023
1968 Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 Nữ mạng tháng 9/2023
1969 Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 Nữ mạng tháng 9/2023
1970 Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 Nữ mạng tháng 9/2023
1971 Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 Nữ mạng tháng 9/2023
1972 Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 Nữ mạng tháng 9/2023
1973 Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 Nữ mạng tháng 9/2023
1974 Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 Nữ mạng tháng 9/2023
1975 Tử vi tuổi Ất Mão 1975 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Mão 1975 Nữ mạng tháng 9/2023
1976 Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 Nữ mạng tháng 9/2023
1977 Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 Nữ mạng tháng 9/2023
1978 Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 Nữ mạng tháng 9/2023
1979 Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 Nữ mạng tháng 9/2023
1980 Tử vi tuổi Canh Thân 1980 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Thân 1980 Nữ mạng tháng 9/2023
1981 Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 Nữ mạng tháng 9/2023
1982 Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 Nữ mạng tháng 9/2023
1983 Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 Nữ mạng tháng 9/2023
1984 Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 Nữ mạng tháng 9/2023
1985 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 Nữ mạng tháng 9/2023
1986 Tử vi tuổi Bính Dần 1986 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Dần 1986 Nữ mạng tháng 9/2023
1987 Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 Nữ mạng tháng 9/2023
1988 Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ mạng tháng 9/2023
1989 Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 Nữ mạng tháng 9/2023
1990 Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 Nữ mạng tháng 9/2023
1991 Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 Nữ mạng tháng 9/2023
1992 Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 Nữ mạng tháng 9/2023
1993 Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 Nữ mạng tháng 9/2023
1994 Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 Nữ mạng tháng 9/2023
1995 Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 Nữ mạng tháng 9/2023
1996 Tử vi tuổi Bính Tý 1996 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Tý 1996 Nữ mạng tháng 9/2023
1997 Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 Nữ mạng tháng 9/2023
1998 Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 Nữ mạng tháng 9/2023
1999 Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 Nữ mạng tháng 9/2023
2000 Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 Nữ mạng tháng 9/2023
2001 Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 Nữ mạng tháng 9/2023
2002 Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nữ mạng tháng 9/2023
2003 Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 Nữ mạng tháng 9/2023
2004 Tử vi tuổi Giáp Thân 2004 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Thân 2004 Nữ mạng tháng 9/2023
2005 Tử vi tuổi Ất Dậu 2005 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Dậu 2005 Nữ mạng tháng 9/2023
2006 Tử vi tuổi Bính Tuất 2006 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Tuất 2006 Nữ mạng tháng 9/2023
2007 Tử vi tuổi Đinh Hợi 2007 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Hợi 2007 Nữ mạng tháng 9/2023
2008 Tử vi tuổi Mậu Tý 2008 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Tý 2008 Nữ mạng tháng 9/2023
2009 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 2009 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 2009 Nữ mạng tháng 9/2023
2010 Tử vi tuổi Canh Dần 2010 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Dần 2010 Nữ mạng tháng 9/2023
2011 Tử vi tuổi Tân Mão 2011 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Mão 2011 Nữ mạng tháng 9/2023
2012 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 2012 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 2012 Nữ mạng tháng 9/2023
2013 Tử vi tuổi Quý Tỵ 2013 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Tỵ 2013 Nữ mạng tháng 9/2023
2014 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 2014 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 2014 Nữ mạng tháng 9/2023
2015 Tử vi tuổi Ất Mùi 2015 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Ất Mùi 2015 Nữ mạng tháng 9/2023
2016 Tử vi tuổi Bính Thân 2016 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Bính Thân 2016 Nữ mạng tháng 9/2023
2017 Tử vi tuổi Đinh Dậu 2017 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Đinh Dậu 2017 Nữ mạng tháng 9/2023
2018 Tử vi tuổi Mậu Tuất 2018 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Mậu Tuất 2018 Nữ mạng tháng 9/2023
2019 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 2019 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 2019 Nữ mạng tháng 9/2023
2020 Tử vi tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Canh Tý 2020 Nữ mạng tháng 9/2023
2021 Tử vi tuổi Tân Sửu 2021 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Tân Sửu 2021 Nữ mạng tháng 9/2023
2022 Tử vi tuổi Nhâm Dần 2022 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Nhâm Dần 2022 Nữ mạng tháng 9/2023
2023 Tử vi tuổi Quý Mão 2023 Nam mạng tháng 9/2023 Tử vi tuổi Quý Mão 2023 Nữ mạng tháng 9/2023

Nếu bạn thấy tra cứu tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 


LÁ SỐ TỬ VI TRỌN ĐỜI


Họ và tên:
Giới tính:
Nhập ngày tháng năm sinh (DƯƠNG LỊCH)Chú ý: Nhập thông tin theo dương lịch để lập lá số tử vi và bình giải lá số tử vi trọn đời được chuẩn xác!