Tử vi số học

Các ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2023


Quý bạn đang muốn xem tháng 9 năm 2023 có các ngày nào tốt, và quý vị đang phân vân để chọn ngày tốt, ngày đẹp hợp với mình. Công cụ xem ngày tốt xấu trong tháng dựa trên phân tích tính toán khoa học và tổng hợp từ tất cả các nguồn với sự chính xác cao từ những chuyên gia hàng đầu về phong thủy sẽ cung cấp đầy đủ cho thông tin về ngày giờ hoàng đạo, giúp quý bạn tiến hành các công việc được hanh thông.

Tuy nhiên trong trường hợp tháng 9 năm 2023 không có ngày phù hợp với tuổi của bạn thì bạn hãy tham khảo xem thêm ngày tốt khác trong tháng tại đây: Xem ngày tốt xấu trong tháng


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 9 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ sáu
1/9/2023
17/7/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
2/9/2023
18/7/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
3/9/2023
19/7/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
4/9/2023
20/7/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
5/9/2023
21/7/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
6/9/2023
22/7/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
7/9/2023
23/7/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
8/9/2023
24/7/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
9/9/2023
25/7/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
10/9/2023
26/7/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
11/9/2023
27/7/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
12/9/2023
28/7/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
13/9/2023
29/7/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
14/9/2023
30/7/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
15/9/2023
1/8/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
16/9/2023
2/8/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
17/9/2023
3/8/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
18/9/2023
4/8/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
19/9/2023
5/8/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
20/9/2023
6/8/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
21/9/2023
7/8/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
22/9/2023
8/8/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
23/9/2023
9/8/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
24/9/2023
10/8/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
25/9/2023
11/8/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
26/9/2023
12/8/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
27/9/2023
13/8/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
28/9/2023
14/8/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
29/9/2023
15/8/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
30/9/2023
16/8/2023
Minh Đường Hoàng Đạo


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 10 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Chủ nhật
1/10/2023
17/8/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ hai
2/10/2023
18/8/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ ba
3/10/2023
19/8/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ tư
4/10/2023
20/8/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
5/10/2023
21/8/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ sáu
6/10/2023
22/8/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
7/10/2023
23/8/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ nhật
8/10/2023
24/8/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ hai
9/10/2023
25/8/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
10/10/2023
26/8/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ tư
11/10/2023
27/8/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ năm
12/10/2023
28/8/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
13/10/2023
29/8/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
14/10/2023
30/8/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Chủ nhật
15/10/2023
1/9/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ hai
16/10/2023
2/9/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ ba
17/10/2023
3/9/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ tư
18/10/2023
4/9/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
19/10/2023
5/9/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ sáu
20/10/2023
6/9/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
21/10/2023
7/9/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ nhật
22/10/2023
8/9/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ hai
23/10/2023
9/9/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
24/10/2023
10/9/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ tư
25/10/2023
11/9/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ năm
26/10/2023
12/9/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
27/10/2023
13/9/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
28/10/2023
14/9/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Chủ nhật
29/10/2023
15/9/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ hai
30/10/2023
16/9/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
31/10/2023
17/9/2023
Bạch Hổ Hắc ĐạoCác ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 11 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ tư
1/11/2023
18/9/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
2/11/2023
19/9/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
3/11/2023
20/9/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
4/11/2023
21/9/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
5/11/2023
22/9/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
6/11/2023
23/9/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
7/11/2023
24/9/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
8/11/2023
25/9/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
9/11/2023
26/9/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
10/11/2023
27/9/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
11/11/2023
28/9/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
12/11/2023
29/9/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
13/11/2023
1/10/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
14/11/2023
2/10/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ tư
15/11/2023
3/10/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
16/11/2023
4/10/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
17/11/2023
5/10/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
18/11/2023
6/10/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
19/11/2023
7/10/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
20/11/2023
8/10/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
21/11/2023
9/10/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
22/11/2023
10/10/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
23/11/2023
11/10/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
24/11/2023
12/10/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
25/11/2023
13/10/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
26/11/2023
14/10/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
27/11/2023
15/10/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
28/11/2023
16/10/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
29/11/2023
17/10/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
30/11/2023
18/10/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng